Význam Braillova písma

Hmatové Braillovo písmo je jedinou fyzickou formou zápisu, s níž nevidomí mohou pracovat. Moderní technologie jim sice umožňují pracovat s textem v digitální podobě a nechat si jej předčítat hlasovým výstupem, jak si ale uvedeme níže, tento způsob práce s textem nepředstavuje ideální metodu.

Braillovo písmo vs. hlasový výstup

Předností zápisu v Braillově písmu je, že má trvalejší hodnotu než zápis v elektronické podobě, který nevidomému předčítá hlasový výstup. Psaný text je totiž přístupný kdykoli od svého vzniku až po zánik (smazání tabule, zničení knihy atp.), a tedy déle, než když je nahlas čten. Obecně platí, že informace, kterou si můžeme přečíst (v případě nevidomých hmatem), je lépe zapamatovatelná než informace sdělená.

Text zapsaný v Braillově písmu je také snazší na orientaci. Možnosti jeho strukturování jsou sice omezené, avšak strukturovat jej např. pomocí odrážek a dalších znaků jde. Nevidomý se pak při čtení v textu lépe zorientuje. V psaných informacích lze také podstatně lépe vyhledávat.

Ve školní výuce i při pozdějším uplatnění v zaměstnání je velkým problémem hlasového výstupu to, že neumožňuje kontrolu pravopisu. Není výjimkou, že nevidomí, kteří si texty nechávají předčítat, pak při psaném projevu píší foneticky (tedy tak, jak slyší), a tedy s pravopisnými  chybami. Například měkké i a ypsilon znějí stejně, ale zapisují se jinak, stejně tak rozdíl mezi „mě“ a „mně“ nebo „ů“ a „ú“ podle sluchu nelze rozpoznat. Znalost pravopisu je neméně důležitá i při výuce angličtiny a dalších cizích jazyků, u nichž se zvuková a psaná podoba značně odlišují.

Hlasový výstup vůbec není možné využít při čtení složitějších matematických, chemických či fyzikálních vzorců a rovnic.

Souhrnně vzato, pro nevidomé je znalost Braillova písma cestou ke vzdělání a k lepšímu uplatnění (nejen pracovnímu) ve společnosti. Je pro ně důležité, aby zůstali alespoň částečně samostatní a soběstační, a dovednost číst a psát v Braillově písmu jim v tomto může velmi pomoci.

Jaké pomůcky slouží k výuce Braillova písma?

Braillské zobrazovače, někdy též označované jako braillské displeje či braillské řádky, jsou přenosná zařízení, která po propojení s počítačem (notebookem) zobrazují text z obrazovky v Braillově písmu. Jedná se o základní a nezastupitelnou pomůcku pro žáky, kteří si osvojují Braillovo písmo.

Učitel nevidomého žáka se neobejde ani bez tiskárny Braillova písma (u nás nejpoužívanější je tiskárna Index Everest) a tiskárny reliéfní grafiky. Tiskárnu Braillova písma bude učitel používat při přípravě učebních textů, pracovních listů a učebnic. Tiskárna reliéfní grafiky je nezbytná např. pro zpřístupnění obrázků, schémat, plánků, ale též tvarů arabských číslic a znaků běžné abecedy.