Pomůcky ve výuce

Kompenzační pomůcky jsou ve vzdělávání velmi důležité. Především pro děti v předškolním a mladším školním věku jsou cestou k efektivní výuce a v neposlední řadě k samostatnosti – přítomnost asistenta v integrovaných či inkluzivních třídách je sice pro handicapované žáky přínosná, avšak nese s sebou rizika plynoucí z nedostatečného zapojení žáka.

Pro každou věkovou kategorii jsou dostupné pomůcky, které svými funkcemi odpovídají potřebám žáků a také jejich schopnostem, a to s ohledem na dovednosti v daném věku a také na typ handicapu.

Možnosti financování pomůcek

Podpůrná opatření

Speciální pedagogické centrum může na základě diagnostiky žáka navrhnout financování.

Kompenzační pomůcky pro výuku ve školách je možno získat s využitím tzv. podpůrných opatření napomáhajících k naplnění vzdělávacích možností a uplatnění nebo užívání práv na rovnoprávné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi tyto žáky patří též žáci a studenti se zdravotním postižením. Podpůrná opatření jsou nároková a bezplatná. Pro čerpání podpůrných opatření je nezbytné získat doporučení od poradenského zařízení (speciálního pedagogického centra).

Výsledkem pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, a to včetně možných variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání. Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení žákovi. Škola nebo školské zařízení, v němž se žák vzdělává, obdrží pouze doporučení.

Mezi další možnosti financování patří příspěvek na zvláštní pomůcku či dar od nadace.

Náhradní plnění

Pro školy a organizace, které nesplňují zákonnou povinnost zaměstnávat potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, nabízíme náhradní plnění.