Úvod > Pro školy > Předškolní vzdělávání

Pomůcky pro zrakově postižené děti

Pro slabozraké

Nejdůležitější pomůckou pro slabozraké děti  v předškolní věku je stolní kamerová lupa. Ta umožňuje pracovat s různými materiály a provádět činnosti, které by jinak slabozrací dělat nemohli.

Pod kamerovou lupou si děti mohou kreslit, vybarvovat omalovánky, prohlížet obrázky, a učit se tak písmena a geometrické tvary. Pod lupou se mohou věnovat i ručním pracím (vystřihování, skládání z papíru atp.).  Zcela přirozeně tak rozvíjejí dovednosti a jemnou motoriku jako zdravé děti.

Pro nevidomé

Nevidomé děti se s okolním prostředím seznamují především hmatem. Jsou však předměty, které si z různých důvodů ohmatat nemohou (buď se nenacházejí v jejich dosahu, nebo jsou tak rozměrné, že je jednoduše ohmatat nelze – např. stavby). Aby si nevidomé dítě mohlo udělat představu i o takovýchto předmětech, je nutné převést je např. do formy modelu.

Jednou z pomůcek, kterou lze v takové situaci využít, je reliéfní tiskárna. Ta vytiskne hmatný obrázek na speciální (tzv. vzpěňovací) papír. Reliéfní obrázek přesně odpovídá tištěné předloze. Nevidomé děti tak mohou poznat např. geometrické tvary, zvířata, rostliny atd.

 

Pomůcky pro děti s mentálním handicapem

V komunikaci s dětmi s poruchami autistického spektra v kombinaci se středně či těžkou mentální poruchou napomáhají komunikační pomůcky. Usnadňují komunikaci mezi žákem a vyučujícím a výrazně napomáhají rozvoji schopností dítěte.

Princip komunikační pomůcky je založen na jednoduchém tabulkovém systému. Ve výukových tabulkách na tabletu si žák dotykem volí obrázky či znaky a sestavuje z nich jednoduchá sdělení. I pro dítě s mentálním postižením a poruchou autistického spektra je tato metoda snadno a rychle pochopitelná – pomůcka je vyvinuta tak, aby její používání bylo intuitivní.

Tabulky a obrázky se dají měnit a přizpůsobit aktuálním potřebám – např. potřebám dětí, které teprve začínají komunikovat (lze začít třeba jen se dvěma obrázky a postupně přidávat další), i potřebám těžce mentálně handicapovaných.

U dětí s mentálním postižením se navíc počítá s možností, že s komunikačním zařízením budou zacházet hrubě, konstrukce je tedy velmi odolná.

Více se dozvíte v oddíle Komunikace dotykem.

 

Pomůcky pro děti s kombinovaným postižením

Komunikace očima

Děti s  Rettovým syndromem, svalovou dystrofií či dětskou mozkovou obrnou mnohdy trpí motorickým postižením, ne zřídka v kombinaci s postižením mentálním. Komunikaci s okolím a vzdělávání těmto dětem usnadňuje pomůcka ovládaná pohledem. Oční navigace snímá směr pohledu a pohyb očí přenáší do pohybu kurzoru podobně jako klasická myš. Delším pohledem do jednoho místa dítě zvolí konkrétní obrázek.

Uvedený způsob komunikace je pro děti s kombinovaným mentálním a pohybovým handicapem jednoduchý a snadno pochopitelný. Pro nácvik práce s oční navigací existují hry, díky kterým malí uživatelé rychle pochopí princip.

 Oční navigace Tobii PCEye je vhodné řešení pro osoby s těžší formou disability (např. ALS, roztroušená skleróza, DMO, poruchy autistického spektra, Rettův syndrom atd.). Výrazně zlepšuje samostatnost pacienta a možnost jeho komunikace s okolím.

Více informací naleznete na stránce Komunikace pohledem.

Podrobnosti o nácviku práce s oční navigací naleznete na stránce Hry a výuka.

Diagnostika komunikačních schopností dětí s kombinovaným postižením

U dětí s těžkým tělesným handicapem nebývá možné přesně určit, do jaké míry jsou postižením ovlivněné jejich mentální funkce. Proto je nutné vyhodnotit jejich schopnosti. K tomu slouží diagnostický program DiagView.

Pomocí programu DiagView v kombinaci s oční navigací zjistíme, jak dítě rozumí pokynům pedagoga a jak např. rozeznává osoby. Pedagog na monitor počítače kupříkladu promítne rodinnou fotografii a zeptá se dítěte, zdali je na obrázku maminka. Když se dítě zadívá na matčin obličej, dá se usuzovat, že pokynu porozumělo a matku poznalo.

Podrobnosti o programu naleznete na stránce Diagnostika.