Ve čtvrtek 13. 12. 2018 náhle zemřela přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Čest její památce.

Paní profesorka byla od roku 1991 odbornou asistentkou, zástupkyní přednosty pro výuku a od roku 2008 přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. V roce 2004 obhájila doktorskou disertační práci v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. lékařské fakultě UK. V roce 2008 byla jmenována docentkou Kinantropologie a zátěžové fyziologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. V roce 2018 byla v tomto oboru jmenována profesorkou a stala se členkou Vědecké rady UK. Klinický záběr měla široký – angažovala se v rehabilitaci geriatrických pacientů, pacientů po poškození mozku, po poliomyelitidě a v posudkové činnosti. Působila dlouhodobě jako poradce na MZ ČR a MPSV ČR v oblasti rehabilitace, podílela se na vytváření sítě rehabilitačních center v ČR.

Paní profesorka se také zasloužila o vznik studia ergoterapie jako prvního vysokoškolského studia tohoto oboru v České republice a mj. šířila povědomí o oční navigaci Tobii PCE, která napomáhá zlepšovat kvalitu života osob s těžkým tělesným a komunikačním postižením, jejímž dodavatelem je Spektra v.d.n.

Pro Spektru v.d.n. bylo ctí s paní profesorkou spolupracovat.