Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek

Rádi Vám pomůžeme s vyřízením příspěvku na nákup pomůcky i s vyplněním žádosti o příspěvek.

Úřad práce poskytuje příspěvek na nákup zvláštní pomůcky podle zák. 329/2011 Sb. a vyhl. 388/2011 Sb. ve znění platných předpisů. Není-li pomůcka v seznamu výslovně uvedena, může úřad poskytnout příspěvek i na takovou pomůcku a to ve výši, jako je příspěvek na pomůcku srovnatelnou.

Jak postupujete při žádosti o příspěvek:

 • V centru pro předvádění pomůcek si vyzkoušíte a vyberete vhodnou pomůcku.
 • Na krajské pobočce Úřadu práce podle místa trvalého bydliště podáte vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku - externí odkaz na zakoupení zvláštní pomůcky. K žádosti doložíte údaje podle §23 zákona, druh pomůcky a doklad o její ceně (doklad na vyžádání zašleme).

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (která není motorovým vozidlem) má podle §23 zákona 329/2011 Sb. obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované osoby,
 • doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období,
 • označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku,
 • druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu,
 • určení způsobu výplaty dávky (převodem na účet, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů).

V případě pochyb nebo nejasností se na nás obraťte, určitě Vám dokážeme poradit.

Všechny pomůcky si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru. Přijďte se podívat! Předem se však prosím objednejte, abychom se Vám mohli plně věnovat.

Nárok na příspěvek je při jedné z následujících diagnóz:

 • Úplná nevidomost obou očí. 
 • Praktická  nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti.
 • Těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05)  -  1/60 (0,02).
 • Ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45° od bodu fixace. 

Přehled kompenzačních pomůcek s příspěvkem

Přehled kompenzačních pomůcek, na které podle vyhl.č. 388/2011 Sb. přispívá krajská pobočka Úřadu práce:

II - 1. Osobám nevidomým, prakticky nevidomým, těžce slabozrakým a slabozrakým:
1 a) Kalkulátor s hlasovým výstupem
1 b) Digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem
1 c) Speciální programové vybavení pro zrakově postižené
1 d) Elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé (akustický maják, vysílačka VPN, detektor překážek)
1 e) Multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé (telefon / mobil se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučený mobil / tablet se speciálním SW pro ZP)
1 f) Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým / hmatovým výstupem
II - 2. Osobám nevidomým a prakticky nevidomým:
2 a) Vodící pes
2 b) Slepecký psací stroj
2 c) DYMO kleště
2 d) Indikátor barev
2 e) Braillský displej pro nevidomé
2 f) Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
2 g) Hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé
2 h) Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
II - 3. Osobám nevidomým, prakticky nevidomým a těžce slabozrakým:
3 a) Diktafon
II - 4. Osobám prakticky nevidomým, těžce slabozrakým a slabozrakým:
4 a) Kamerová zvětšovací lupa
4 b) Digitální zvětšovací lupa