Příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek

Rádi Vám pomůžeme s vyřízením příspěvku na nákup pomůcky i s vyplněním žádosti - externí odkaz.

Krajské pobočky Úřadu práce poskytnou příspěvek na nákup zvláštní pomůcky podle zák. 329/2011 Sb. a vyhl. 388/2011 Sb. ve znění platných předpisů. Není-li pomůcka v seznamu výslovně uvedena, může úřad poskytnout příspěvek i na takovou pomůcku a to ve výši jako je příspěvek na pomůcku srovnatelnou.

Jak postupujete při žádosti o příspěvek:

  • V centru pro předvádění pomůcek si vyzkoušíte a vyberete vhodnou pomůcku.
  • Na krajské pobočce Úřadu práce podle místa trvalého bydliště podáte žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky. K žádosti doložíte údaje podle §23 zákona, druh pomůcky a doklad o její ceně (doklad na vyžádání zašleme).

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku (která není motorovým vozidlem) má podle §23 zákona 329/2011 Sb. obsahovat:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a adresu místa trvalého pobytu každé společně posuzované osoby,
  • doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v rozhodném období,
  • označení praktického lékaře, který registruje žadatele o dávku,
  • druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu,
  • určení způsobu výplaty dávky (převodem na účet, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů).

V případě pochyb nebo nejasností se na nás obraťte, určitě Vám dokážeme poradit.

Všechny pomůcky si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru. Přijďte se podívat! Předem se však prosím objednejte, abychom se Vám mohli plně věnovat.

Přehled kompenzačních pomůcek s příspěvkem

Přehled kompenzačních pomůcek, na které podle vyhl.č. 388/2011 Sb. může přispět krajská pobočka Úřadu práce

III - 1. Osobám s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou nebo těžkou hluchoslepotou:
1 a) Signalizační systémy nahrazující zvukové signály světelnou či vibrační signalizací, včetně instalace (např. signalizace pláče dítěte či bytového zvonku)
1 b) Speciální programové vybavení (aplikace do telefonu, do PC) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání nebo znakové řeči
III - 2. Osobám s oboustrannou praktickou hluchotou:
2 a) Individuální indukční smyčka
III - 3. Osobám s těžkou těžkou hluchoslepotou:
3 a) Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
3 b) Elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
III - 4. Osobám s oboustrannou praktickou hluchotou nebo těžkou hluchoslepotou:
4 a) Zařízení k reprodukci rozhlasového nebo TV vysílání anebo k reprodukci zvukových či obrazově zvukových záznamů
4 b) Telefonní zesilovač
4 c) Soustava speciálních pomůcek pro přenos zvuku (mikrofon+přijímač+sluchadlo)

 

Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání kompenzačních pomůcek mohou pověřené úřady poskytnout příspěvek v plné výši takových nákladů.

Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání RKP mohou pověřené úřady poskytnout příspěvek v plné výši takových nákladů.