ZoomText - licenční ujednání

 

 

 

 

 

Autorská práva

 

ZoomText Magnifier
Copyright © 2005, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ZoomText Magnifier/Reader
Copyright © 2003-2004, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ZoomText 9.0 User’s Guide
Copyright © 2005, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Neautorizované kopírování, rozmnožování, prodej či jiná distribuce tohoto softwaru nebo dokumentace je porušením Federálního zákonu o autorských právech. Není dovoleno reprodukovat, vydávat, ukládat do paměťových systémů nebo překládat do jiných jazyků žádnou část této publikace v jakékoli formě jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu firmy Algorithmic Implementations, Inc. (obch.název Ai Squared).

 

Licenční ujednání k programu

 

DŮLEŽITÉ – Přečtěte si prosím pečlivě následující text dříve, než začnete produkt používat.
ALGORITHMIC IMPLEMENTATIONS, INC. (obch.název AI SQUARED) VÁM POSKYTUJE LICENCI NA DODANÝ SOFTWARE JEN TEHDY, JESTLIŽE PŘIJÍMÁTE VŠECHNY PODMÍNKY TOHOTO LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ. JESTLIŽE S PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NEPOSKYTUJE VÁM DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV LICENCI K UŽÍVÁNÍ DODANÉHO PROGRAMU A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ TENTO PRODUKT BEZ PRODLENÍ VRAŤTE V ORIGINÁLNÍM BALENÍ S VEŠKEROU DOKUMENTACÍ A CD DISTRIBUČNÍM MÉDIEM PRODEJCI, U NĚHOŽ JSTE PRODUKT ZAKOUPILI.

Vlastnictví softwaru
1. Vlastníkem dodávaného programu ("softwaru") i související dokumentace je držitel autorských práv (poskytovatel licence); autorská práva jsou chráněna příslušnými zákony a mezinárodními dohodami.

Poskytovaná licence
2. Licence poskytovaná odstavcem 2 podléhá smluvním podmínkám podle celého tohoto licenčního ujednání:

   (a) S výjimkou uvedenou v odstavci 2(b) smíte instalovat a používat software na jednom počítači; NEBO instalovat a uložit software na záložní zařízení, jakým je např. síťový server, které použijete pouze pro instalaci softwaru na své další počítače přes interní síť za předpokladu, že máte licenci pro každý jednotlivý počítač, na němž je software instalován a provozován. Jinak s výjimkou podle odstavce 2(b) nesmí být licence k softwaru sdílena, software nesmí být instalován a používán současně na různých počítačích.

 

   (b) S "jedno-uživatelskou" licencí k programu smíte software instalovat a aktivovat až na třech počítačích. I když software může být aktivován na třech počítačích, je používání takové kolektivní instalace omezeno na jednoho uživatele v každém okamžiku. Současné používání více než jedním uživatelem je porušením tohoto licenčního ujednání.

 

   (c) Souhlasíte, že Ai Squared nebo jeho zákonný zástupce mohou kdykoli po přiměřeném upozornění auditovat Vaše používání softwaru, zda splňuje smluvní podmínky tohoto ujednání. V případě, že takový audit odhalí Vaše používání softwaru nikoli v souladu se smluvními podmínkami tohoto ujednání, uhradíte Ai Squared veškeré rozumné náklady spojené s takovým auditem, přičemž Vaše další odpovědnost za případné škody, které vznikly v důsledku Vašeho počínání, tím není dotčena.

 

  (d) Povinná aktivace produktu. Licenční práva poskytovaná tímto ujednáním jsou omezena na prvních třicet (30) dní od první instalace softwaru, pokud nedodáte Ai Squared informace požadované pro aktivaci Vaší licencované kopie způsobem popsaným v průběhu aktivace softwaru. Software můžete aktivovat po internetu nebo telefonicky; případné telefonní poplatky hradíte. V softwaru jsou zabudována technologická opatření, která mají zabránit nelicencovanému nebo nezákonnému používání softwaru. Souhlasíte, že Ai Squared smí využít těchto opatření a že vyhovíte případným požadavkům vzhledem k těmto technologickým opatřením. Můžete také reaktivovat software, jestliže modifikujete počítačový hardware nebo měníte software. Aktivace produktu spočívá ve výměně informací mezi Vaším počítačem a Ai Squared. Žádná z těchto informací neobsahuje osobní identifikační údaje ani nemůže být použita k určení Vašeho osobního údaje nebo určení charakteristiky Vaší počítačové konfigurace.

 

Omezení při kopírování a přenosu práv

3. Nesmíte software kopírovat s výjimkou, že (1) si můžete udělat jednu kopii softwaru pouze jako zálohu, a (2) že instalujete software na jeden pevný disk s tím, že originální disky podržíte jako zálohu. Nesmíte kopírovat písemnou dokumentaci.
4. S výjimkou "Evaluation" verze softwaru smíte kdykoli převést software a doprovodné psané materiály (včetně poslední aktualizace a všech předchozích verzí) na třetí osobu, jestliže si nepodržíte žádné kopie a přejímající souhlasí, že bude vázaný smluvními podmínkami tohoto ujednání. Takový převod ukončuje Vaši licenci k softwaru. Nesmíte zapůjčit, pronajmout software nebo jej jinak převést nebo postoupit práva k jeho používání jinak, než dovoluje tento odstavec. Evaluation verzi softwaru nesmíte prodat ani převést.
5. Je zakázáno software dekompilovat, disassemblovat či na něj používat jiné metody zpětného softwarového inženýrství.

Omezená záruka

6. Poskytovatel licence zaručuje, že software bude v zásadě fungovat v souladu s dodávanou písemnou dokumentací po dobu 90 dnů od zakoupení. Jakákoli implikovaná záruka na software je omezena na dobu 90 dnů, pokud toto není v rozporu s platnou místní právní úpravou.
7. Poskytovatel licence odmítá jakékoli jiné záruky, vyjádřené či implikované, vzhledem k softwaru a související dokumentaci.
8. Při uznané reklamaci v záruční době má uživatel licence nárok, dle volby poskytovatele licence, buď (a) na vrácení zaplacené kupní ceny nebo (b) na výměnu softwaru, vždy proti vrácení reklamovaného softwaru spolu s předložením účtu o jeho nákupu. Na provoz vyměněného softwaru platí záruka do konce původní poskytnuté záruky nebo 30 dnů, dle toho, která doba je delší. Tento nárok nelze uplatňovat mimo USA.
9. Uvedená omezená záruka neplatí, jestliže selhání softwaru bylo způsobeno jeho modifikací, hrubým či chybným používáním nebo havárií systému.
10. Prodejce softwaru ani poskytovatel licence neodpovídají za škody způsobené provozováním softwaru, včetně náhrad ušlého zisku, ztráty dat a případných dalších náhodných či odvozených škod vzniklých používáním softwaru nebo neodbornou manipulací s ním, pokud toto není v rozporu s platnou místní právní úpravou.
11. Toto ujednání se řídí právem státu Vermont, USA.
12. Pokud máte dotazy k tomuto ujednání nebo chcete kontaktovat poskytovatele licence z jiného důvodu, pište prosím na adresu: Ai Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255 nebo volejte (802) 362-3612.
13. U.S. Government Restricted Rights. The Software and documentation are provided with Restricted Rights. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions set forth in subparagraph (c)(1) of The Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(1)(ii) and (2) of Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Supplier is Ai Squared, P.O. Box 669, Manchester Center, VT 05255